3:00 PM, 28/04/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo quốc gia có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các định hướng, chiến lược, các giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai các chủ trương, chính sách lớn về hội nhập quốc tế; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo quốc gia có Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, các Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành, các Ủy viên thường trực và các Ủy viên

Ban Chỉ đạo quốc gia có ba Ban Chỉ đạo liên ngành: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng; Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế; và Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia đặt tại Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở sử dụng bộ máy hiện có, không thành lập thêm tổ chức và không thêm biên chế.

Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kết luận. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo họp phiên toàn thể mỗi năm một lần và họp bất thường khi cần thiết theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng Ban. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh.

Ban Chỉ đạo quốc gia có 3 Ban Chỉ đạo liên ngành: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng ban; Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban; Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng ban.

Hoàng Diên

 

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản