3:15 PM, 25/08/2014

Hoàn thiện điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với một số kiến nghị của Bộ Tài chính về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Lô gô của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý phương án mô hình Hội đồng quản trị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam bao gồm các thành viên chuyên trách và các thành viên kiêm nhiệm. Bộ Tài chính xem xét, lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị bảo đảm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam được vay tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam được thành lập Công ty con hoặc tham gia thành lập các Công ty liên kết trong và ngoài nước để quản lý, khai thác, bán tài sản để thu hồi nợ sau khi có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính bổ sung quy định về chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong dự thảo Điều lệ.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9/2014.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, tiếp tục củng cố và phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam là ngân hàng chính sách của Chính phủ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo hướng bền vững, hiệu quả, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. 

Mục tiêu cụ thể đặt ra là tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2013-2020 bình quân khoảng 10%/năm, theo đó, quy mô tài sản của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 đạt khoảng 50.000 tỷ đồng. Giai đoạn sau năm 2020, tốc độ tăng trưởng tín dụng được xác định phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản