4:00 PM, 08/05/2014

Kiện toàn BCĐTW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa ký Quyết định bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐTW) Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Cụ thể, bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020, gồm đại diện Lãnh đạo các Cơ quan: Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện Lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng.

Theo Quyết định 1013/QĐ-TTg ngày 1/7/2010, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án triển khai nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Diên

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản