11:16 AM, 05/03/2014

Quy chế hoạt động của BCĐ TƯ về cải cách chính sách tiền lương

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo) vừa ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo.

Theo đó, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện các Đề án: Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, Ban chỉ đạo phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tạo nguồn cho cải cách tiền lương; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng.

Trong đó, phạm vi công việc của Ban chỉ đạo về chính sách tiền lương gồm: Mức lương cơ sở, quan hệ mức lương thấp nhất – trung bình – tối đa và tương quan tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức các ngành nghề và lực lượng vũ trang; các thang lương, bảng lương; ngạch, bậc lương; nâng bậc lương; chế độ trả lương và các chế độ phụ cấp đối với người hưởng lương thuộc khu vực nhà nước (từ Trung ương đến cấp xã); tiền lương đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Phạm vi công việc của Ban chỉ đạo về chính sách bảo hiểm xã hội gồm: Bảo hiểm xã hội bắt buộc; Bảo hiểm xã hội tự nguyện; Bảo hiểm hưu trí bổ sung; về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng gồm: Chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng và chế độ trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng; các chính sách ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng.

Ngoài ra phạm vi công việc của Ban chỉ đạo còn gồm đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công; Giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng.

Phương Nhi

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản