6:16 PM, 08/04/2014

Rà soát chính sách lấy mục tiêu giảm nghèo làm trung tâm

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững, yêu cầu các bộ, ngành rà soát, sửa đổi các chính sách giảm nghèo, không làm xáo trộn hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành, lấy mục tiêu giảm nghèo làm trung tâm.

Ảnh minh họa

Trong đó có phân loại đối tượng theo thứ tự ưu tiên: Đối tượng hộ nghèo dân tộc thiểu số rất ít người đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ nghèo chung, hộ cận nghèo; từng bước phân định rõ đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc sửa đổi chính sách giảm nghèo cần tính toán đến khả năng cân đối ngân sách từ nay đến năm 2015. Vì vậy, trước mắt thực hiện việc sửa đổi các chính sách quá bất hợp lý để bảo đảm sự công bằng, minh bạch; gom lại các chính sách theo tính hệ thống, nhất là giảm bớt các thủ tục hành chính; việc bổ sung, ban hành mới chính sách cần có lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Nhà nước.

Hạ lãi suất, nâng mức cho vay hộ nghèo và cận nghèo tại các huyện nghèo

Về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tổ chức thí điểm cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình ở các địa phương có điều kiện, làm cơ sở để sau năm 2015 Bộ Tài chính nghiên cứu tổng kết, sửa đổi Nghị định số 78/2002/NĐ-CP theo hướng tiếp tục phát huy các chính sách tín dụng có hiệu quả, tích hợp các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện hành thành chính sách cho vay tín dụng ưu đãi lấy đối tượng hộ gia đình làm trung tâm, xây dựng hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình, quy định mục đích và nội dung vay vốn để hộ gia đình lựa chọn các nhu cầu ưu tiên để vay vốn.

Đối với các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, điều chỉnh hạ lãi suất và nâng mức cho vay đối với hộ nghèo và cận nghèo, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ xem xét.

Về chính sách hỗ trợ giáo dục-đào tạo đối với học sinh nghèo, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với dân tộc ít người giai đoạn 2010-2015 theo hướng mở rộng chính sách cho 16 dân tộc ít người và điều kiện thụ hưởng là người dân tộc ít người theo quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì rà soát các chính sách hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số hiện hành; đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất chung đối với hộ nghèo sau năm 2015, trong đó có các mức hỗ trợ ưu tiên cho hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; trước mắt tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hiện hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi chính sách hỗ trợ tiền điện cho tất cả hộ nghèo theo chuẩn quốc gia trên phạm vi cả nước theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; đề xuất bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu thắp sáng đối với hộ dân tộc thiểu số ở những nơi chưa có điện lưới.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản