5:07 PM, 06/05/2014

Xử lý tài chính khi cổ phần hóa Công ty Dệt kim Đông Phương

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý tài chính khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Phương.

Phó Thủ tướng giao Tập đoàn Dệt may Việt Nam chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Phương kiểm điểm, xem xét và có biện pháp xử lý yêu cầu bồi thường trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan đến khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi (nếu có) của Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Phương.

Phó Thủ tướng cho phép xử lý đối với khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi số tiền 14.978.106.435 đồng.

Cụ thể như sau: Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Phương được xử lý giá trị còn lại sau khi bù trừ khoản thu hồi của các nhân, tập thể có liên quan (nếu có), quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi (nếu còn dư) đối với khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi nêu trên bằng nguồn lợi nhuận sau thuế phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2011) đến thời điểm chuyển thành công ty cổ phần; phần còn lại (nếu có), Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Phương được loại ra không phải tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa để chuyển sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần.

Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Phương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ của các khoản nợ phải thu nêu trên sang công ty cổ phần sau này để tiếp tục theo dõi, thu hồi để nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo quy định.

Các khoản nợ phải thu còn lại 2.915.235.392 đồng không đủ hồ sơ chứng minh là các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi (không có biên bản đối chiếu công nợ, không có văn bản chứng minh khách hàng đã giải thể...), Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Dệt may Việt Nam xử lý theo quy định và chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Phương chịu trách nhiệm kế thừa, bàn giao sang công ty cổ phần sau này để tiếp tục xử lý.

Phó Thủ tướng giao các Bộ Tài chính, Công Thương và Tập đoàn Dệt may Việt Nam hướng dẫn và giám sát Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Phương thực hiện.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản