Cập nhật lúc : Thứ Sáu, 21/02/2014 - 5:00 PM

Xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công theo 3 mức

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo định hướng xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công theo 3 mức.

Ảnh minh họa

Đó là một trong những kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công tại Thông báo 75/TB-VPCP.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo cần tập trung vào nguyên tắc phân định loại dịch vụ sự nghiệp do các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện, loại dịch vụ do các đơn vị ngoài công lập thực hiện, loại dịch vụ do các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập cùng thực hiện, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng không phân biệt đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập trong việc cung cấp dịch vụ cho người dân.

Đồng thời tập trung vào nguyên tắc xác định giá, khung giá, phí dịch vụ sự nghiệp công lập từng bước tính đủ tiền lương, chi thường xuyên theo lộ trình, phù hợp với thu nhập của người dân. Xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công theo 3 mức: 1- Mức giá tính đủ tiền lương; 2- Mức giá tính đủ tiền lương và chi phí quản lý; 3- Mức giá tính đủ lương, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Trên cơ sở đó áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp cho phù hợp.

Bên cạnh đó từng bước chuyển từ giao dự toán ngân sách của các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập sang thực hiện phương thức “đặt hàng” cung cấp dịch vụ sự nghiệp công dựa trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại hình dịch vụ công; có lộ trình để đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện hạch toán đầy đủ chi phí theo quy định của Nhà nước, bao gồm cả tính khấu hao tài sản trong đơn giá sản phẩm.

Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị cơ chế giao vốn, bảo toàn phát triển vốn như đối với doanh nghiệp; từng bước thực hiện cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện được thu giá dịch vụ tính đủ chi phí thì được trả lương theo bảng lương chuẩn do Nhà nước quy định.

Trên cơ sở các nguyên tắc chung của Nghị định sửa đổi Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng Nghị định đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cho phù hợp.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất thang bảng lương chuẩn đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Phan Hiển