Xây dựng lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công yêu cầu xây dựng lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với khu vực doanh nghiệp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và sớm đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Tập trung hoàn thành cổ phần hóa 432 doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Trọng tâm năm 2015, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp sẽ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp.

Cơ chế tiền lương của VDB trong giai đoạn tái cơ cấu

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng (2013-2015).

Bổ sung Chủ tịch xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý chủ trương cho phép bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện.

Nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo mới theo hướng đa chiều

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Hoàn thiện quy định bổ sung vốn điều lệ cho DNNN

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, tiêu chí về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước.

Tổ chức "Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL năm 2015"

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về chương trình tổng thể và thành phần chủ trì "Tuần lễ du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long năm 2015".

Xây dựng NTM: Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng thiết yếu

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thay đổi thành viên BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa ký Quyết định phân công ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp làm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (do Nhà nước đặt hàng).