9:05 AM, 08/02/2014

Khuyến khích đơn vị khoa học - công nghệ chuyển đổi mô hình hoạt động

(Chinhphu.vn) - Tiếp tục khuyến khích các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập chuyển đổi để tự chủ cao hơn về tổ chức bộ máy, tài chính, có cơ chế gắn chặt với “sản phẩm”, bao gồm sản phẩm Nhà nước giao, sản phẩm nghiên cứu cụ thể và sản phẩm ứng dụng.

Ảnh minh họa

Đó là một trong những nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập tại cuộc họp chuyên đề về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập.

Trong thời gian qua, lĩnh vực khoa học và công nghệ đã có những bước đổi mới nhất định. Tuy nhiên do đây là lĩnh vực khó, có nhiều rủi ro nên khó có thể áp dụng cơ chế, chính sách chung cho tất cả các mô hình hoạt động khoa học và công nghệ.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cần xây dựng các định hướng đổi mới phù hợp với đặc thù của lĩnh vực nghiên cứu theo hướng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện phân loại hoạt động khoa học và công nghệ, từ đó xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp (cơ chế đặt hàng, cơ chế mua hàng hay giao nhiệm vụ).

Trên cơ sở đó, phân loại và công bố lộ trình chuyển đổi các đơn vị khoa học và công nghệ công lập theo nhóm: đơn vị được Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; đơn vị phải thực hiện chuyển đổi ngay; đơn vị chuyển đổi theo lộ trình và công bố thời gian nhất định cho hoạt động chuyển đổi, đồng thời giảm dần tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị khoa học và công nghệ công lập.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, trước mắt đảm bảo kinh phí cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phải chuyển đổi ngay.

Thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới đơn vị sự nghiệp KHCN công lập

Trong thời gian qua, quá trình đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ triển khai còn chậm; lộ trình thực hiện tự chủ toàn bộ về nhiệm vụ, biên chế, quản lý, tài chính và hợp tác quốc tế chưa cụ thể và chưa có cơ chế đủ mạnh.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trước mắt cần nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, đồng thời với triển khai thực hiện Kết luận số 37/TB-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 theo hướng khuyến khích, thúc đẩy nhanh và mạnh hơn.

Cụ thể, tiếp tục khuyến khích các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập chuyển đổi để tự chủ cao hơn về tổ chức bộ máy, tài chính, có cơ chế gắn chặt với “sản phẩm”, bao gồm sản phẩm Nhà nước giao, sản phẩm nghiên cứu cụ thể và sản phẩm ứng dụng.

Đồng thời giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ quản lý và bảo toàn, xác định cụ thể khấu hao hay không khấu hao.

Về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Phó Thủ tướng yêu cầu cần xác định cụ thể các nội dung về khoán chi, đặt hàng và mua sản phẩm để các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ tự xác định, lựa chọn cơ chế thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, xác định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán sản phẩm để thực hiện khoán chi, đặt hàng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản