6:11 PM, 01/03/2016

Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện góp vốn cùng với đối tác khác để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với công nghiệp chế biến và thị trường, trên cơ sở rà soát, xác định lại giá trị doanh nghiệp bao gồm tài chính, tài sản, vườn cây hiện có của doanh nghiệp và sắp xếp lại lao động theo quy định hiện hành đối với 4 Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế , Lục Ngạn, Mai Sơn và Lục Nam.

Giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sơn Động theo quy định; bàn giao nguyên trạng toàn bộ diện tích đất rừng thuộc Công ty lâm nghiệp Sơn Động sang Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động quản lý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, giải thể các công ty lâm nghiệp theo các quy định hiện hành; rà soát lựa chọn đối tác tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với từng đơn vị cụ thể, quyết định và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp đối tác tham gia góp vốn cam kết sau khi sắp xếp phải thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt và sử dụng đất đúng mục đích, giữ và phát triển thương hiệu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật, của Nhà nước và người dân có liên quan trong các công ty lâm nghiệp nói trên.

Trước khi quyết định sắp xếp lại doanh nghiệp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất của từng công ty; diện tích dự kiến giao, cho các doanh nghiệp thuê sau sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các công ty lâm nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi rà soát, xác định cụ thể về đất đai, tài chính, tài sản của các công ty này, nếu không đủ điều kiện để chuyển thành công ty TNHH hai thành viên thì thực hiện giải thể theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất đơn vị giải thể, diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

Phan Hiển

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản